Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ μέσα στο 2018

Πέντε προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αναμένονται μέσα στο 2018. Στις επικείμενες δράσεις του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι οποίες είναι υπό σχεδιασμό, συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

«Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)»

«Ανάπτυξη clusters και meta clusters για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας της χώρας»

«Ενίσχυση εμπορικών περιοχών μικρών και μεσαίων πόλεων -Δράση ενίσχυσης της δημιουργίας open malls»

Παράλληλα, ανασχεδιάζεται η δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Αναλυτικότερα, τα πέντε προγράμματα επιχειρηματικότητας που θα «ανοίξουν» μέσα στο 2018.

  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Με προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ, στόχος του προγράμματος είναι η  ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων στη χώρα μας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου, έμφαση θα δοθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

  • Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)

Το πρόγραμμα, ύψους  50 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση, π.χ. παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία) γύρω από τις τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:

  • Εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Ενσωμάτωσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία
  • Ενίσχυσης της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων και
  • ενίσχυσης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ θα προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

  • Ανάπτυξη clusters και meta clusters για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας της χώρας

Στόχος του προγράμματος, ύψους 22,5 εκατ. ευρώ είναι η ενίσχυση της δημιουργίας και της ανάπτυξης συστάδων ή συμπράξεων επιχειρήσεων ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών.

  • Ενίσχυση εμπορικών περιοχών μικρών και μεσαίων πόλεων – Δράση ενίσχυσης της δημιουργίας open malls

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 25 εκατ. ευρώ. Στόχος του είναι η συνεργασία εμπορικών συλλόγων με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α’ βαθμού) για την αναβάθμιση δημόσιων χώρων, προμήθεια εφαρμογών έξυπνης πόλης, εγκαταστάσεων σημείων προώθησης, πληροφόρησης και προβολής προϊόντων και επιχειρήσεων με σκοπό την αύξηση της εμπορικής κίνησης και τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις εμπορικές τους περιοχές.

  • Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές:

Αναμένεται ο Β κύκλος του προγράμματος. Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τον  πρώτο κύκλο, η δράση θα ανασχεδιαστεί,  και θα αφορά κυρίως στην προμήθεια εξοπλισμού πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισμός της αναμένεται να αγγίξει τα 100 εκατ. ευρώ.

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι δύο κύκλοι της δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», καθώς επίσης ο Α κύκλος των προγραμμάτων «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών» και «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».
Επιπλέον, δρομολογείται η υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας και έξυπνης εξειδίκευσης από τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα.