Επιδοτούμενη στο 100% η περίφραξη βοσκοτόπων

Αναμένεται η δράση 4.4.2 Περίφραξη υποβαθμισμένων βοσκοτόπων που έχει προκηρυχθεί με το ΠΑΑ 2014-2020.

Στα πλαίσια του Μέτρου 04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, θα υλοποιηθούν μη παραγωγικές επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την επίτευξη γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών στόχων. Πρόκειται για το υπομέτρο 4.4: Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την επίτευξη γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών στόχων.

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών δεδομένου ότι αφορά σε μη παραγωγικές επενδύσεις.

Το συγκεκριμένο υπομέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις που αφορούν την Περιφέρεια Κρήτης:

4.4.2 Περίφραξη υποβαθμισμένων βοσκοτόπων

Η δράση αφορά την αγορά και εγκατάσταση περίφραξης σε ιδιωτικούς και σε δημόσιους υποβαθμισμένους βοσκοτόπους οι οποίοι προκειμένου να ενισχυθεί η βλάστηση και να αποφευχθεί η διάβρωση του εδάφους, έχουν ενταχθεί στη δράση «Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων» του μέτρου 10 «αγροπεριβαλλοντικές – κλιματικές ενισχύσεις».

Δικαιούχοι

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι ενταγμένοι στη δράση «Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων» του μέτρου 10 «γεωργοπεριβαλλοντικές – κλιματικές ενισχύσεις».

Επιλέξιμες δαπάνες

Η αγορά ειδικής ηλεκτροφόρου περίφραξης η οποία περιγράφεται παρακάτω:

  • Φωτοβολταϊκό σύστημα (ηλιακό πάνελ), όργανο ελέγχου, μπαταρία, καλώδιο (σύρμα) φράκτη για περίφραξη (η περίφραξη μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 5 σειρές καλώδιο) ή πλέγμα για περίφραξη και, κατά περίπτωση, εντατήρες περίφραξης πασσάλων, τεντωτήρας συρμάτων, για να συντηρείται ευθυτενές το σύρμα μετάδοσης παλμών, σετ πόρτας (συμπεριλαμβάνονται λαβές και μονωτήρες πόρτας διπλός και αγωγού), μονωτήρας για τη στήριξη του σύρματος (σε ξύλο ή σίδερο), συνδετήρες αγωγού, ξύλινοι, πλαστικοί ή μεταλλικοί πάσσαλοι.
  • Η εργασία εγκατάστασης της περίφραξης. Η δαπάνη είναι επιλέξιμη μόνο για την πρώτη εγκατάσταση της περίφραξης.

Όροι επιλεξιμότητας

Οι δικαιούχοι να είναι ενταγμένοι στη δράση «Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων» του μέτρου 10 «αγροπεριβαλλοντικές-κλιματικές ενισχύσεις».

Οι βοσκότοποι της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στη δράση πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να είναι δηλωμένοι στην πλέον πρόσφατη Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του ενδιαφερομένου.
  • Να κατέχονται νόμιμα.
  • Να έχουν ελάχιστο μέγεθος 10 Ha.
  • Να υφίσταται εγκεκριμένο διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης από το οποίο να προκύπτει η υποβαθμισμένη κατάσταση της βλάστησης του βοσκοτόπου.

4.4.3 Διατήρηση και κατασκευή αναβαθμίδων

Η δράση αφορά την ανακατασκευή ή την κατασκευή (σε συγκεκριμένες περιπτώσεις) από ξηρολιθοδομή κατά τις ισοϋψείς και μεμονωμένες ανά δένδρο τοξοειδών (ημικυκλικών) αναβαθμίδων, με διαστάσεις και τεχνοτροπία και υλικά όμοια των ήδη υπαρχόντων στην περιοχή. Επίσης οι δικαιούχοι υποχρεούνται (α) να διατηρούν απόσταση των καλλιεργειών από το τοιχίο αντιστήριξης, (β) να διατηρούν ορισμένα φυτά της άγριας χλωρίδας, π.χ. δενδρολίβανο, άγρια αγκινάρα, κάπαρη, κατά μήκος του τοιχίου αντιστήριξης για δημιουργία φυσικού πλέγματος αντιστήριξης, όπου συνηθίζεται παραδοσιακά, (γ) να διατηρούν σκαλοπάτια από λαξευμένη πέτρα ή προεξέχουσα πλάκα στα τοιχία αντιστήριξης μεγάλου ύψους, για διευκόλυνση της ανόδου ανθρώπων και ζώων, όπου συνηθίζεται παραδοσιακά, (δ) να διατηρούν ανοίγματα στα τοιχία αντιστήριξης για τη δημιουργία κυψελών από άγρια μελίσσια, όπου αυτό συνηθίζεται παραδοσιακά.

Πιο συγκεκριμένα, η δράση αναμένεται να συμβάλλει: (α) στη μείωση της διάβρωσης σε περιοχές όπου η διαθεσιμότητα του εδάφους είναι περιορισμένη, (β) στη μείωση της ταχύτητας της επιφανειακής απορροής και στην αύξηση της κατακράτησης του νερού της απορροής, μειώνοντας τις απώλειες νερού σε περιοχές με ξηροθερμικές συνθήκες όπου η διαθεσιμότητα νερού είναι ούτως ή άλλως περιορισμένη, (γ) στη διατήρηση της υγρασίας του εδάφους και επομένως στη διατήρηση του υδατικού ισοζυγίου σε ξηροθερμικές περιοχές στις οποίες αναμένεται αύξηση της θερμοκρασίας και μείωση των κατακρημνισμάτων.

Δικαιούχοι

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμα για την παραπάνω ανακατασκευή ή κατασκευή είναι

  • Οι δαπάνες αγοράς – μεταφοράς της πέτρας
  • Οι δαπάνες του τεχνίτη

Όροι επιλεξιμότητας

Έκταση με γεωργική χρήση

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.