«Πρόγραμμα LEADER»

Αναμένονται τα ιδιωτικά Leader λέει ο πρόεδρος των ΟΤΔ.
Ολοκληρώνονται οι προκηρύξεις και οι αξιολογήσεις των έργων δημόσιου χαρακτήρα και αναμένονται οι επενδύσεις των έργων ιδιωτικού χαρακτήρα των Leader, που μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα προκηρυχτούν σε όλη την Ελλάδα.
«Το Leader θα εξακολουθήσει να είναι το δημοφιλές πρόγραμμα των τοπικών κοινωνιών. Θα είναι ευκολότερο και σε ό,τι αφορά την προσέγγιση και σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες και την χρηματοδότηση. Ο μέσος χρόνος χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ από την υλοποίηση της επένδυσης ήταν σε δύο διαδικασίες, μια προκαταβολή της τάξης του 20% και μετά το υπόλοιπο 80%, σε 6 μήνες με έναν χρόνο. Το Leader πληρώνει και θα εξακολουθεί να πληρώνει από την παραλαβή του λογαριασμού, από την ίδια την Αναπτυξιακή Εταιρεία σε δέκα μέρες το αργότερο. Επομένως, υπάρχει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στα κεφάλαια κίνησης και την ρευστότητα που πρέπει να έχει μια επένδυση κ.λπ».


Υπενθυμίζεται πως οι παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα ενισχύουν είτε υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές και τις διαδικασίες τους, είτε την ίδρυση νέων μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται/ θα δραστηριοποιηθούν στον αγροτουρισμό, την οικοτεχνία, τη βιοτεχνία, τις υπηρεσίες κ.ά. σε αγροτικές περιοχές της χώρας.


Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Τοπικό Πρόγραμμα και έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα. Ενδεικτικές κατηγορίες έργων:
– Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών
– Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν
– Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν
– Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού (π.χ. καταλύματα, εστίαση, υπηρεσίες τουρισμού-εναλλακτικού τουρισμού)
– Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (π.χ. παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ.)
– Ιδιωτικές επενδύσεις στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου
– Οικοτεχνία και πολυ-λειτουργικά αγροκτήματα 


Συνολικός Προϋπολογισμός Ιδιωτικών Έργων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυμένων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 ευρώ. Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ για ιδιωτικού χαρακτήρα έργα.

Ποσοστά Ενίσχυσης Ιδιωτικών Έργων: 45 – 65%, ανάλογα με τον κανονισμό στον οποίο εντάσσεται η κάθε υπο-δράση.

Επικοινωνήστε με τη GeoProject Γεωτεχνική-Συμβουλευτική για περισσότερες πληροφορίες.