Αναπτυξιακός Νόμος

Προκήρυξη Γενικής Επιχειρηματικότητας

Δικαιούχοι:

 • Ατομική Επιχείρηση
 • Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε,Ε.Ε,Ε.Π.Ε, Μ.ΕΠ.Ε, Α.Ε,Ι.Κ.Ε)
 • Συνεταιρισμοί
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ)
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί(ΑΣ)
 • Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ)
 • Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ)
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον:
 • Δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού
 • Δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών
 • Δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός-τεχνικές (ειδικές εγκαταστάσεις)
 • Λοιπός εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα (Μόνο αυτά που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας)
 • Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ)
 • Δαπάνες εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)

 

Δεν είναι επιλέξιμες οι εξής δαπάνες

 • Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης
 • Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων
 • Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού
 • Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δε μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί
 • Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας των μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων

 

Είδος ενίσχυσης:

 1. Φοροαπαλλαγή (Συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών για έως 15 έτη)
 2. Leasing (Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη)
 3. Επιδότηση(Δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις εξής κατηγορίες:

 • Να είναι εξωστρεφείς
 • Να είναι καινοτόμες
 • Να προέρχονται από συγχώνευση
 • Να αύξησαν το προσωπικό τους κατά 10% την τελευταία τριετία
 • Να είναι συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.ΕΠ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
 • Τα επενδυτικά σχέδια να υλοποιούνται σε κλάδο Τ.Π.Ε και Αγροδιατροφής ως κύριο κλάδο δραστηριότητας τους
 • Να επιτυγχάνουν προστιθέμενη αξία όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ
 • Επιχειρήσεις όπου το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ΒΕ.ΠΕ, Επιχειρηματικά Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ)
 • Το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ειδικές περιοχές
 • Το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και συγκεκριμένα : Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως,Λέρος, Σάμος, Χίος,Σύμη.
 1. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση

 

Ύψος ενίσχυσης:

Βάση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων

 

Ημερομηνία Λήξης  Ηλεκτρονικής Υποβολής: έως 29 Μαρτίου 2019.

 

Επικοινωνήστε με τη GeoProject Γεωτεχνική-Συμβουλευτική για περισσότερες πληροφορίες.