Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Επιδότηση:100%

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράµµατος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουµένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να δηµιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούνεπιχειρηµατικά µέσω της δηµιουργίας µίας νέας οικονοµικής οντότητας.

Υποβολή προτάσεων

Η έναρξη της διαδικασίας υποβολών είναι η 20η Φεβρουαρίου 2019 και η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας.

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 2019

Επικοινωνήστε με τη GeoProject Γεωτεχνική-Συμβουλευτική για περισσότερες πληροφορίες.