ΝΕΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΙΣ 25.000 ΕΥΡΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Νέα ευκαιρία δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, στους δικαιούχους προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά τα κτίρια των κατοικιών τους με επιχορήγηση και δάνειο. Επιλέξιμες κατοικίες μπορεί να είναι οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες και τα μεμονωμένα διαμερίσματα.

Μία κατοικία για να θεωρηθεί επιλέξιμη πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, να υφίσταται νόμιμα, να μην έχει κριθεί ως κατεδαφιστέα και να κατατάσσεται βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ’.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τον Β’ κύκλο του Προγράμματος: «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ» για την Περιφέρεια της Κρήτης ξεκινά στις 25 Σεπτεμβρίου 2019.

Και σε αυτό το πρόγραμμα θα υπάρχουν οι επτά εισοδηματικές κατηγορίες και με βάση αυτές το ύψος της επιχορήγησης των οικοδομικών δαπανών θα κυμαίνεται μέχρι το ποσοστό του 70%. Το υπόλοιπο ποσό θα καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια είτε με τη σύναψη δανείου στο οποίο, κατά πάσα πιθανότητα, το επιτόκιο θα είναι επιδοτούμενο κατά 100%.

Τα βήματα Υλοποίησης του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:

1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στην πλατφόρμα https://exoikonomisi.ypen.gr

2. Γίνεται διασταύρωση των στοιχείων από το Taxisnet και μόνο εφόσον υπάρχει ταύτιση μπορεί να προχωρήσει η αίτηση στο επόμενο στάδιο. Η οριστική υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τον ενδιαφερόμενο.

3. Ο ενδιαφερόμενος καταχωρίζει στο σύστημα τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Επισυνάπτονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

4. Το πληροφοριακό σύστημα ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία. Εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να την υποβάλει λαμβάνοντας στη συνέχεια μοναδικό εξαψήφιο ακέραιο αριθμό πρωτοκόλλου.

5. Ο ενδιαφερόμενος εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, επιλέγει την τράπεζα που θέλει για να διενεργηθεί έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας. Ο έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 30 ημέρες.

6. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα εκδίδονται αποφάσεις για την υπαγωγή ή απόρριψη των αιτήσεων κλπ.

7. Ο ωφελούμενος υποβάλλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα εντός διαστήματος δύο μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Αν έχει επιλεγεί λήψη δανείου, η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον ωφελούμενο πραγματοποιείται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

8. Υλοποίηση παρεμβάσεων

9. Δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση. Έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού.

10. Μετά την έκδοση του Β’ ΠΕΑ ο ωφελούμενος ή ο σύμβουλος έργου καταχωρίζει στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών δαπανών των παρεμβάσεων.

11. Ο ωφελούμενος καταχωρεί δήλωση για την ολοκλήρωση του έργου και επισυνάπτει τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά.

12. Όταν καταβληθούν τα ίδια κεφάλαια για την εξόφληση των δαπανών, ενημερώνεται η τράπεζα ώστε να καταβάλει την επιχορήγηση και την εκταμίευση του συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών και την καταβολή στον ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης.