“Ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020

Ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ.

Το ποσό επιχορήγησης είναι από 5.000,00€ έως 15.000,00€ με ποσοστό επιχορήγησης 100%.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας:

· Αγροδιατροφή

· Ενέργεια

· Τουρισμός

· Πολιτιστικές – Δημιουργικές Βιομηχανίες

· Χοντρικό – λιανικό εμπόριο

· Υλικά – Κατασκευές

· Εφοδιαστική Αλυσίδα

· Περιβάλλον

· Εκπαίδευση

· Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

· Υγεία – Φάρμακα

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις είναι η επιχείρηση να έχει κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, (δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2017) πριν την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης (για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1/7 έως 30/6 θα πρέπει να έχει συσταθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2016).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α. Εξοπλισμός (Hardware) (έως το 100% επί του επιχορηγούμενου Π/Υ)

 1. Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.
 2. Ενσύρματο ή/ και Ασύρματο Δικτύο & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]
 3. Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 4. Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)
 5. Εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες) με μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 10% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Β. Λογισμικό (Software) (έως το 100% επί του επιχορηγούμενου Π/Υ)

 1. Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ
 2. Προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS CRM, HRMS κλπ)
 3. Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
 4. Δημιουργία ιστοσελίδας (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες)
 5. Ανάπτυξη ή/και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες)

Γ. Παροχή υπηρεσιών (έως το 40% επί του επιχορηγούμενου Π/Υ)

 1. Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ. έως 3.000 €
 2. Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία στα Social media) έως 1.000€
 3. Μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος έως 1.000€

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Έναρξη υποβολής προτάσεων 12/03/2020 ώρα 13:00 μ.μ.
Λήξη υποβολής προτάσεων 12/05/2020 ώρα 15:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την GeoProject Γεωτεχνική-Συμβουλευτική.