ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Σε εξέλιξη είναι οι υποβολές για επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα:

 • Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς. Αφορά σε επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς , υπό τους όρους : Είδη Πράξεων : 1) Επενδύσεις επί του σκάφους 2) Ατομικός εξοπλισμός
 • Επενδύσεις για μη αλιείς που αφορούν στην δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε τομείς που εξυπηρετούν την στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος για την βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών όπως ο τουρισμός (καταλύματα και άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις, εστίαση, υπηρεσίες που απευθύνονται στον τουριστικό τομέα ), οι υπηρεσίες που συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων (υπηρεσίες για την ανθρώπινη υγεία, κ.α) καθώς και οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου σε επιλεγμένους τομείς που συνδέονται με τον τουριστικό τομέα και τις υπηρεσίες.

Δικαιούχοι της Δράσης

Φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης και η επένδυση θα πραγματοποιείται εντός της περιοχής παρέμβασης ώστε τα οφέλη (οικονομικά, κοινωνικά κ.α.) που απορρέουν να εξυπηρετούν το τοπικό πρόγραμμα της περιοχής. Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν, πρέπει να βρίσκονται εντός της επιλέξιμης περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, η οποία είναι η παρακάτω: Συγκεκριμένες Τοπικές Κοινότητες από τους Δήμους ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ , ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Προϋπολογισμός Δράσης (ΔΔ) 672.252,80 €

Περιοχές παρέμβασης

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ Κοινότητα Άδελε
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ Κοινότητα Παγκαλοχωρίου ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ Κοινότητα Πηγής
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ Κοινότητα Πρίνου
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ Κοινότητα Χαμαλευρίου ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ Κοινότητα Αγίας Γαλήνης
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ Κοινότητα Ακουμίων
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ Κοινότητα Αρδάκτου
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ Κοινότητα Δριμίσκου
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ Κοινότητα Κεντροχωρίου
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ Κοινότητα Κεραμέ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ Κοινότητα Κισσού
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ Κοινότητα Κρύας Βρύσης
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ Κοινότητα Μελάμπων
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ Κοινότητα Μουρνές
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ Κοινότητα Μυξόρρουμα
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ Κοινότητα Ορνές
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ Κοινότητα Σακτουρίων
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Κοινότητα Αγγελιανών
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Κοινότητα Αχλαδέ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Κοινότητα Μελιδονίου
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Κοινότητα Πανόρμου
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Κοινότητα Ρουμελής
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Κοινότητα Σισών
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Κοινότητα Σκεπαστής
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ Κοινότητα Γαράζου
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ Κοινότητα Αγιάς
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ Κοινότητα Αλοΐδων
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ Κοινότητα Χώνου

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Οι αναδρομικές δαπάνες είναι επιλέξιμες σε ποσοστό έως 50% του συνολικού υλοποιούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Για άυλες επενδύσεις Από 2.000 έως 100.000 €
Για τις υπόλοιπες ενέργειες της Δράσης Από 20.000 έως  400.000 €

Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό ή συνδυασμό τους.

Οι κάτωθι είναι επιλέξιμες δαπάνες:

 • Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά οικοδομημένης ή μη οικοδομημένης γης, σε περιπτώσεις πράξεων που περιλαμβάνουν κτιριακές υποδομές.
 • Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Αγορά και εγκατάσταση μη μηχανολογικού εξοπλισμού (εξοπλισμός καταλυμάτων, χώρων εστίασης κ.α)
 • Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
 • Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων.
 • Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις και μέχρι το 10% .
 • Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ, εντός των ορίων του οικοπέδου.
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της επένδυσης.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: 4 Αυγούστου 2021 & ώρα 13:00 Λήξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: 3 Νοεμβρίου 2021 & ώρα 15:00

Δείτε αναλυτικά τα αρχεία και τις τροποποιήσεις της πρόσκλησης εδώ.

Για την υποβολή της αίτησης σας, επικοινωνήστε μαζί μας: 28310 40818, 693 430 9965 και μέσω e-mail στο: info@geoproject.gr