Νέα τροποποίηση για το επιδοτούμενο πρόγραμμα εξοικονόμησης ύδατος του ΠΑΑ.

Σε νέα τροποποίηση της Δράσης 4.1.2 – Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος, προχώρησε η Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις του ΠΑΑ με σχετική ανάρτηση στο agrotikianaptixi.gr.

Είναι η 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης και αφορά στην παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων καθώς και σε διευκρινήσεις σχετικά με την πιστοποίηση υπάρχοντος εξοπλισμού και την τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος.

Συγκεκριμένα, ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) ορίζεται η Τρίτη, 30/11/2021 και ώρα 13.00 ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 24/11/2021 με εμπρόθεσμη υποβολή αιτήματος στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρμογής www.ependyseis.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η Δευτέρα, 13/12/2021.

Για τον υφιστάμενο εξοπλισμό, σε περίπτωση που ο δικαιούχος αδυνατεί να προσκομίσει τιμολόγια αγοράς εξοπλισμού ή αντίγραφο μητρώου παγίων της εκμετάλλευσης μπορεί να ζητήσει επιτόπια επίσκεψη από την αρμόδια ΔΑΟΚ της έδρας της εκμετάλλευσης. Εφόσον κατά την αυτοψία διαπιστωθεί ότι το αρδευτικό σύστημα είναι απαξιωμένο, τότε ο αξιολογητής το θεωρεί πλήρως αποσβεσμένο και εγκρίνει την αντικατάστασή του.

Σε περίπτωση κατεστραμμένης γεώτρησης/πηγαδιού-φρέατος που το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. ως ανενεργού σημείου υδροληψίας δεν δύναται να εκδοθεί μέχρι την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης, δύναται να κατατεθεί η απόφαση της χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για την ανόρυξη γεώτρησης αγροτικής χρήσης (άρδευση) σε αντικατάσταση υφιστάμενης, στην οποία θα αναφέρεται ο κωδικός Ε.Μ.Σ.Υ. της υφιστάμενης προς αντικατάσταση γεώτρησης και ότι το σημείο υδροληψίας που αντικαθίσταται καθίσταται ανενεργό, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης αναγγελίας του υποψηφίου προς τη Δ/νση Υδάτων και τον αρμόδιο ΟΤΑ για την καταστροφή της υφιστάμενης γεώτρησης.

Ειδικά για τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα και τις φορητές αυτόνομες διατάξεις επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου, προσκομίζεται προσφορά σύνδεσης (προσφορά ηλεκτροδότησης) από τον αρμόδιο διαχειριστή (ΑΔΜΗΕ ή ΔΕΔΔΗΕ) με βάση την οποία τεκμηριώνεται η αντι-οικονομικότητα της σύνδεσης.

Το δικαιολογητικό είναι απαραίτητο να υποβληθεί με την αίτηση στήριξης προκειμένου να εξεταστεί η επιλεξιμότητα της επένδυσης. Εάν η προσφορά της ΔΕΗ είναι υψηλότερη τους κόστους εγκατάστασης του Φ/Β η επένδυση θα εγκριθεί, ενώ εάν είναι χαμηλότερη τότε η επένδυση θα απορριφθεί.

Για την υποβολή της αίτησης σας, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 28310 40818, 693 430 9965 και μέσω e-mail στο: info@geoproject.gr