Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

Προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.

Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:

Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο.
Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού.

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι
οι παρακάτω κατηγορίες φορέων:

Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Υπό σύσταση Επιχειρήσεις

Οι παραπάνω επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω γενικές προϋποθέσεις:

 να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)  να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 να λειτουργήσουν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές:
επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης
Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε.) και ατομικές επιχειρήσεις
 να περιλαμβάνονται στις Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη Σύσταση
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
651/2014 της Επιτροπής της 17ης ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων
 να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising)
 να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 να μη είναι υπόχρεες ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Κ., με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 να δεσμευτούν ότι το επενδυτικό τους σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων,
δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα, άυλα στοιχεία ενεργητικού και λειτουργικές δαπάνες όπως ενίσχυση μισθολογικού κόστους, εκπαίδευσης προσωπικού, αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπανών προβολής και δικτύωσης.

Κατ. Δαπάνης 1. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

Κατ. Δαπάνης 2. ΑΓΟΡΑ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κατ. Δαπάνης 3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Κατ. Δαπάνης 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Κατ. Δαπάνης 5. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (<1500€/Είδος)

Κατ. Δαπάνης 6. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κατ. Δαπάνης 7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Κατ. Δαπάνης 8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΕΤΑΙΡΟΥ

Κατ. Δαπάνης 9. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ – ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Κατ. Δαπάνης 10. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Κατ. Δαπάνης 11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κατ. Δαπάνης 12. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & Α’ ΥΛΩΝ

Κατ. Δαπάνης 13. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ή ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Περίοδος υποβολής

Από 23/2/2022 έως 15/4/2022 (ώρα 15:00)