Ενεργά προγράμματα σε συλλογικούς φορείς και επιχειρήσεις-επιχορήγηση

Ενεργά από τις 22 Ιουλίου 2022 είναι τρία από τα τέσσερα προγράμματα επιχορήγησης για επιχειρήσεις και συλλογικούς φορείς από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενώ έως τέλος του μήνα θα είναι όλα διαθέσιμα για αιτήσεις.

Πρόκειται για τα τέσσερα Υποέργα της Δράσης “Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα”:

  • Υποέργο 4: «Αναδιάρθρωση καλλιεργειών»-Υποβολή των αιτήσεων από 22 Ιουλίου 2022 έως 15 Νοεμβρίου 2022
    • Υποέργο 2: «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα»-Υποβολή των αιτήσεων από 23 Μαΐου 2022 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022
  • Υποέργο 3: «Πράσινος αγρο-τουρισμός»-Υποβολή των αιτήσεων από 30 Μαΐου 2022 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022
  • Υποέργο 1: «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων»-Υποβολή των αιτήσεων από 16 Μαΐου 2022 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022

Τα προγράμματα απευθύνονται σε υφιστάμενες και υποσύσταση Φορείς που ανήκουν στις Μικρομεσαίες ή Μεγάλες επιχειρήσεις και δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και τουρισμού. Οι Φορείς θα πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα ή συλλογικοί Φορείς, ενώ δεν είναι δικαιούχοι οι ατομικές επιχειρήσεις.

Ο κατώτερος προϋπολογισμός που μπορεί να υποβάλλει μια Μικρομεσαία επιχείρηση είναι 500.000€.

Η ενίσχυση που δίνεται είναι σε μορφή επιχορήγησης και φτάνει στο 75% του προϋπολογισμού ανάλογα με το μέγεθος του Φορέα και την περιοχή υλοποίησης. Για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Κρήτη επιχορηγείται το 50% του προϋπολογισμού που υποβάλλεται.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται για αρχική επένδυση σε συγκεκριμένους Κωδικούς Δραστηριότητας που σημαίνει:
➢ δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης
➢ επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης
➢ διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα/υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή
➢ θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης
➢ απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών.

Το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης, οι δικαιούχοι προβαίνουν σε έναρξη εργασιών.

Επιλέξιμες δαπάνες και για τα τρία προγράμματα είναι οι παρακάτω:

➢ Κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων.
➢ Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
➢ Ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km για κίνηση εντός του χώρου της μονάδας (έως το 20% του προϋπολογισμού)
➢ Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού
➢ Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης
➢ Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
➢ Άυλες δαπάνες (έως το 50% του προϋπολογισμού) (λογισμικά, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων / Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα & branding /Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα).
➢ Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P.κ.λπ.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες