Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Υποέργο 4: «Αναδιάρθρωση καλλιεργειών»

Έναρξη στις 31 Αυγούστου 2022 και έως τις 15 Νοεμβρίου 2022, για το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και συγκεκριμένα το Υποέργο 4: «Αναδιάρθρωση καλλιεργειών». Ως αρχική ημερομηνία για την έναρξη των υποβολών είχε ανακοινωθεί η 22η Μάϊου ωστόσο μετά από τροποποίηση της Πρόσκλησης μετατέθηκε για τον Αύγουστο 2022.

Με συνολικό προϋπολογισμό 166.720.000,00 €, το πρόγραμμα απευθύνεται σε συλλογικούς φορείς και νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις ΜΜΕ, είναι γραμμένα στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

➢ Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του Ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα.
➢ Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
➢ Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.
Οι Ατομικές Επιχειρήσεις δεν μπορούν να ενταχθούν

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι πρέπει να δραστηριοποιούνται στους παρακάτω ΚΑΔ :
➢ Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες (ΚΑΔ 01)
➢ Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή (ΚΑΔ 01.63)
➢ Βιομηχανία τροφίμων (ΚΑΔ 10)

Ενισχύονται επενδύσεις για αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών (όπως εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας, προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση – παλμέτα) και σχετικών άυλων δαπανών.


Επίσης δίνεται χρηματοδότηση για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή.


Οι νέες, επιλέξιμες ποικιλίες θα πρέπει:
α) Να είναι ανθεκτικές στη κλιματική αλλαγή.
β) Να είναι ανθεκτικές σε εχθρούς και ασθένειες που έχουν καταγραφεί και επηρεάζουν την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.
γ) Τα παραγόμενα αγαθά και προϊόντα να έχουν εξαγώγιμο εμπορικό προσανατολισμό.
Δεν είναι επιλέξιμες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια.

Δεν χορηγούνται ενισχύσεις για:
α) την αγορά δικαιωμάτων παραγωγής, δικαιωμάτων ενίσχυσης και μονοετών φυτών.
β) τη φύτευση μονοετών φυτών.
γ) εργασίες αποστράγγισης.
δ) επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ενωσιακά πρότυπα

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης.

Ο κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 500.000,00€ και ο ανώτερος 1.000.000,00€.

Ανάλογα την περιφέρεια υλοποίησης η ένταση κυμαίνεται από 40%-75%. Για συλλογικές επενδύσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τη συγχώνευση οργανώσεων παραγωγών, η ένταση ενίσχυσης φτάνει το 80%.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών.
Το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης, οι δικαιούχοι προβαίνουν σε έναρξη εργασιών

Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον πέντε (5) έτη,
ή τουλάχιστον τρία (3) έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες