Αναδιάρθρωση αμπελουργικών εκτάσεων-Αιτήσεις υπαγωγής στο ΥΠΑΑΤ

Ενίσχυση στους αμπελουργούς μέσω του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα – Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023»

Για την εφαρμογή του Προγράμματος, η αμπελοοινική περίοδος αρχίζει την 1η Αυγούστου κάθε έτους και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους και το οικονομικό έτος αρχίζει τη 16η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει τη 15η Οκτωβρίου του επόμενου έτους

Τα μέτρα των Δράσεων του προγράμματος που χρηματοδοτούνται είναι:

α) Εκρίζωση – αναφύτευση, που επιμερίζεται σε:
i. εκρίζωση
ii. προετοιμασία εδάφους
iii. αναφύτευση (Βάσει άδειας αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του Καν(Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013).
β) Φύτευση αμπελώνων που περιλαμβάνει:
i. προετοιμασία εδάφους
ii. φύτευση
γ) Επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων)
δ) Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται σε:
i. υποστύλωση
ii. κατασκευή αναβαθμίδων

Η συμμετοχή της Ένωσης στις πραγματικές δαπάνες των μέτρων της αναδιάρθρωσης και μετατροπής, χορηγείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, και ανέρχεται στο 50% του κόστους αυτών.

Μη επιλέξιμες δαπάνες:
Οι δαπάνες που συνδέονται με τις ακόλουθες ενέργειες δεν είναι επιλέξιμες:
α) την καθημερινή διαχείριση αμπελώνα
β) την προστασία έναντι ζημιών από θηράματα, πτηνά ή χαλάζι
γ) την κατασκευή ανεμοφρακτών και τοίχων για την προστασία από τον άνεμο
δ) τις ιδιωτικές οδούς και τα αναβατόρια
ε) την αγορά αγροτικών οχημάτων

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε εκτάσεις οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομημένες με τη υπάρχουσα ΥΑ
β) είναι καταχωρισμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο
γ) έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτές αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής όπου απαιτείται, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο Πρόγραμμα
δ) έχει υποβληθεί γι’ αυτές Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος, ήτοι το έτος κατάθεσης της αίτησης
ε) επιβεβαιώνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του αιτούντα παραγωγού για το Πρόγραμμα, μεταξύ των δύο συστημάτων: Αμπελουργικού Μητρώου και Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης
στ) η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο Πρόγραμμα καθορίζεται σε μισό (0,5) στρέμμα φυτεμένη έκταση.

Η εγκατάσταση της νέας αμπελοφυτείας πραγματοποιείται στην ίδια θέση με αυτήν που εκριζώθηκε ή σε διαφορετική τοποθεσία της ίδιας εκμετάλλευσης, σε ένα ή περισσότερα τεμάχια και σε έκταση ισοδύναμη με αυτήν που εκριζώθηκε.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο ΥΠΑΑΤ, από τη 18η Μαΐου έως τη 15η Ιουνίου