Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Υποέργο 1:«Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων»

Ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικού και μη προϊόντος δίνει το νέο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του υποέργου 1: «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων»

Το υποέργο απευθύνεται σε συλλογικούς φορείς (αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών κα) αλλά και επιχειρήσεις και χρηματοδοτεί σε ποσοστό έως 55% τις παρακάτω μεταξύ άλλων δαπάνες:

 • Κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
 • Ηλεκτρικά οχήματα για κίνηση εντός της Μονάδας (έως το 20% του προϋπολογισμού)
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης
 • Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
 • Άυλες δαπάνες (έως το 50% του προϋπολογισμού) (λογισμικά, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων / Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα & branding /Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα).
 • Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC
 • GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.)Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 • Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ
 • Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση
 • Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (έως το 30% του προϋπολογισμού)

Όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει είτε να εμφανίζουν κατ’ έτος βαθμό καθετοποίησης, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα, σε ποσοστό τουλάχιστον 40% της αξίας του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιούν ως Α΄ ύλη είτε να συνάψουν συµβάσεις συµβολαιακής γεωργίας µε τα συνεργαζόµενα µέλη τους. Δηλαδή το εργοστάσιο που θα στηθεί ή θα εκσυγχρονιστεί µέσω του προγράµµατος, θα πρέπει να κλείσει συμβόλαια στα πρότυπα που αναφέρει ο Ν 4015/2011 µε τους παραγωγούς που συνεργάζεται. Η υποχρέωση της συμβολαιακής ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και για τρία χρόνια. Στις εν λόγω συμβάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε µμεταξύ άλλων:

 1. Το είδος και ο συνολικός όγκος των προς πώληση αγροτικών προϊόντων.
 2. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα έτος.
 3. Ο τρόπος συλλογής, φύλαξης και συντήρησης των αγροτικών προϊόντων, καθώς και η ποιότητά τους µε βάση ποικιλίες ή συναφείς πιστοποιήσεις.
 4. Η τιµή του προϊόντος.
 5. Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωµής.
 6. Οι λόγοι και ο τρόπος καταγγελίας.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός που μπορεί να ζητήσει ένας Φορέας είναι 500.000€ ανά έργο και η ιδία συμμετοχή είναι το 25% του προϋπολογισμού. Η ιδία συμμετοχή είναι κριτήριο επιλεξιμότητας (δίνει μόρια στη βαθμολογία) και όχι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης. Για παράδειγμα για ένα έργο των 600.000€ θα πρέπει για να να έχει στον τραπεζικό λογαριασμό του ο Φορέας 150.000€ για να πάρει τα μόρια του Κριτηρίου της Ιδιωτικής Συμμετοχής.

Το σύστημα είναι ανοιχτό για υποβολές αιτήσεων από τις 15 Ιουνίου και έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών. Το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης, οι δικαιούχοι προβαίνουν σε έναρξη εργασιών

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί στο πρόγραµµα της µεταποίησης και της τυποποίησης θα είναι στη λογική της σειράς προτεραιότητας (first in-first out) όπως ισχύει και στα άλλα προγράµµατα του Ταµείου Ανάκαµψης. Άρα όποιος καταθέσει πρώτος αίτηµα, θα ικανοποιηθεί πρώτος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας