« ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ » του Ταμείου Ανάκαμψης

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:
1. εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
2. αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής
εργασίας (hybrid workplace),
3. ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του
ηλεκτρονικού εμπορίου,
4. αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,
μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
  2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
  3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
  4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση/Επιδότηση

Η ονομαστική αξία των επιταγών (vouchers) προσδιορίζεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρηση ως το προσωπικό που απασχολεί σε Ενιάιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) και κυμαίνεται από 900€ έως 18.000€.

Το πρόγραμμα επιδοτεί μέσω των επιταγών την  προμήθεια ψηφιακών προϊόντων  και υπηρεσιών καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών.

Επιλέξιμες Κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων / υπηρεσιών:

Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων: Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού / διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (CRM related: Sales, Salesforce Automation, Marketing, Service) Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (CRM related: Sales, Salesforce Automation, Marketing, Service), Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, Παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης (PoS, Booking, Invoicing) κ.α.

Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία: Πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites) – μόνο cloud λύσεις γίνονται αποδεκτές. Περιλαμβάνοντα επίσης λύσεις διαχείρισης εγγράφων, ροών εργασίας και αυτοματοποίησης διαδικασιών (BPM, RPA, Process automation κλπ.) κ.α.

Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου: Cloud εργαλεία/ connectors που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και επαυξάνουν την λειτουργικότητά του (recommendations, reviews, remarketing, chat κλπ.), Εργαλεία / connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών κ.α.

Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη: Συνολική παρακολούθηση της ασφάλειας από τρίτο οργανισμό/υπηρεσία: SOC service, Ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα: Identity & Access Management, Εμπιστοσύνη στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές: Ηλεκτρονικές Υπογραφές

Η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων λύσεων συνοπτικά ακολουθούν τα εξής βήματα:

  1. Λήψη επιταγής (voucher)
  2. Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών
  3. Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers
  4. Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers

Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για δυνητικούς δικαιούχους μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.
Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους της κατηγορίας ένα (1), μπορεί να γίνεται έως τη Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 28310 40818, 693 430 9965 και μέσω e-mail στο: info@geoproject.gr