Πρόγραμμα ΔΥΠΑ Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης 3.000 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Ανέργων Ηλικίας 18 έως 29 Ετών με Έμφαση στην Ψηφιακή Οικονομία

Υποβολές από 12.9.2022 και ώρα 13:00 έως 03.10.2022 και ώρα 15:00

Δημοσίευσε σε ΦΕΚ η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης 3.000 άνεργων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών, προκειμένου να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται 1.800 σε γυναίκες και 1.200 σε άνδρες.

Δικαίωμα υποβολής στο πρόγραμμα έχουν άνεργοι που κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης, σωρευτικά εκπληρώνουν :

 • Είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), ηλικίας 18 έως 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος ηλικίας και να διανύουν το 30ο)
 • Βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης
 • Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης
 • Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα
 • Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να τηρούν σωρευτικά:

 • Να ιδρύσουν τις επιχειρήσεις τους και να δραστηριοποιηθούν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.
 • Να πραγματοποιήσουν έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης .
 • Να υποβάλει κάθε δυνητικός δικαιούχος μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε ατομικά είτε ως μέλος νομικού προσώπου/νομικής οντότητας).
 • Να ενταχθούν στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων όπως, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Συνεταιρισμός εργαζομένων.


Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες και το χρονικό διάστημα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει αυτονομία στις παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμός) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της οικίας του δικαιούχου στις περιπτώσεις:

α) Είναι γονέας παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών,

β) ατόμου που φροντίζει στην οικία σύζυγο ή συγγενείς α’ βαθμού με αναπηρία 80% και άνω

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 45.000.000€.

Ο κάθε άνεργος θα επιχορηγηθεί με 14.800€ χωρίς επιστροφή τα οποία θα κατανεμηθούν σε 3 δόσεις.

 • 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ: μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
 • 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών
 • 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών

Το πρόγραμμα ενισχύει ανέργους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα υιοθετήσουν άμεσα προηγμένες ψηφιακές πρακτικές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους όπως : υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (σταθερή-κινητή-διαδικτυακή τηλεφωνία), υπηρεσίες Η/Υ, λογισμικό (συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξοπλισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογισμικό), εργασίες σε βάση δεδομένων,συντήρηση και επιδιόρθωση Η/Υ κτλ), παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, ευρυζωνικές υπηρεσίες, συστήματα αυτοματισμού γραφείου, εφαρμογές τηλεματικής, δορυφορικές υπηρεσίες, ψηφιακή τηλεόραση, παροχή λύσεων ασφαλείας ηλεκτρονικών συστημάτων, κατασκευή,εξοπλισμού RFID, διαχείριση ηλεκτρονικών προμηθειών,ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό επιχειρείν, τηλεκπαίδευση, σχεδιασμός ιστοσελίδων, ψηφιακές εκτυπώσεις, ψυχαγωγία με ψηφιακά μέσα

Επισήμανση: Στον πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων, λαμβάνεται υπόψη η έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. Δηλαδή με αντικείμενο τις πιο πάνω εργασίες κατά ποσοστό 60% επί των συνολικών εγκριθεισών αιτήσεων.

Η διαδικασία αξιολόγησης των δυνητικά ωφελούμενων νέων επιχειρήσεων θα είναι συγκριτική. Θα προκύπτει από βαθμολόγηση της υποβολής που θα προέρχεται από διάφορα κριτήρια. Βαρύνουσα θέση θα έχει και η κατάθεση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan).

Αναλαμβάνουμε την υποβολή της αίτησής σας ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και την υποστήριξη του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 28310 40818, 693 430 9965 και μέσω e-mail στο: info@geoproject.gr