«Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων-Αλιεία-Υδατοκαλλιέργεια»

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια»

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής (φυτική και ζωική) και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων (πχ ελαιουργείο, οινοποιείο, τυροκομείο).


Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 03 Οκτωβρίου 2022. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών 30 Δεκεμβρίου 2022

Ενισχύονται νέα επιχειρηματικά σχέδια που αφορούν:

  • Δημιουργία νέας μονάδας.
  • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
  • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν
  • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

Στον τομέα φυτικής παραγωγής: Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη – ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ. – υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.),
Στον τομέα ζωικής παραγωγής: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στον ν. 4056/2012

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Το Καθεστώς επιδοτεί την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου.

Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
i. η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,
ii. η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος δεν σχετίζεται με τον πωλητή της επιχειρηματικής εγκατάστασης

Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού

Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων,

Επίσης Πιστοποιήσεις ISO, AGRO, συμβουλευτικές υπηρεσίες, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού
και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης,δαπάνες για ανακύκλωση αποβλήτων

Ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση φτάνει στο 80% του προϋπολογισμού και ο ελάχιστος προϋπολογισμός πρέπει να είναι 100.000€.

Κριτήρια-Προϋποθέσεις

Κριτήριο που δίνει μόρια στη βαθμολογία είναι να υπάρχουν τα ιδία κεφάλαια στην τράπεζα για ένα μήνα και να έχουν βγει οι απαιτούμενες άδειες ενώ προϋπόθεση είναι να δημιουργηθεί εταιρεία πριν ή μετά την υποβολή της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 28310 40818, 693 430 9965 και μέσω e-mail στο: info@geoproject.gr