Προδημοσίευση Δράσης Τουρισμού ΕΣΠΑ 2021-2027

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού. Προϋπολογισμός: 160.000.000 € Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής...

Προδημοσίευση Δράσης ΕΣΠΑ 2021-2027

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού. Προϋπολογισμός: 190.000.000€  Η...

Προδημοσίευση Νέων Δράσεων για τουρισμό και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΕΣΠΑ 2021-2027

Αναρτήθηκαν σήμερα οι δύο νέες Δράσεις ΕΣΠΑ για νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και τον τουρισμό. Δε συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις της εστίασης και του λιανικού εμπορίου .   Δράση 1: «Ενίσχυση της...

CLLD-Leader: 2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Χανίων η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο πρόγραμμα....