logo geoproject

Κάνουμε κάποιες αλλαγές στην σελίδα μας!

NEA PRASINOS METASXHMATISMOS
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ

Νέα Δράση ΕΣΠΑ για υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ και απασχόλησαν το 2022 τουλάχιστον τρία (3) άτομα προσωπικό (3 ΕΜΕ)

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.000€ έως και 1.000.000€.
Το ποσοστό επιχορήγησης είναι από 40% έως 50%.
Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Τετάρτη 22/03/2023
Το πρόγραμμα θα μείνει ανοιχτό μέχρι να τελειώσει ο προϋπολογισμός.

Οι δαπάνες οι οποίες μπορούν να επιδοτηθούν είναι:

1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος (έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού)
Οι κυριότερες εργασίες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή ενδεικτικά είναι: χωματουργικές εργασίες – θεμελιώσεις, κατασκευή φέροντος οργανισμού, χρωματισμοί, κουφώματα υαλοπετάσματα, επικαλύψεις-επενδύσεις, μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές, συνήθεις ηλεκτρολογικές / υδραυλικές εργασίες, διαμόρφωση ειδικών χώρων (π.χ. οικοδομικές εργασίες για την κατασκευή πισίνων, παιδικών χαρών, γήπεδο αθλοπαιδιών κλπ), περίφραξη οικοπέδου, κλπ. Επίσης περιλαμβάνονται οι κτιριακές κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία καθώς και οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας.

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (από 20% έως και 100% του προϋπολογισμού)
2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού κάθε μορφής που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης, ή / και την επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας τους, υπό τους ακόλουθους όρους:
→ Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός πρέπει να εξυπηρετεί άμεσα τη λειτουργία της επιχείρησης, να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.
→ Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών
εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.
2.2 Λοιπός Εξοπλισμός (έως 5% του συνολικού προϋπολογισμού για εξοπλισμό)
✓ Προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού, όπως: o έπιπλα γραφείου. o συστήματα ασφαλείας και πυρασφάλειας, κ.λ.π.

3. Εξοπλισμός (GREEN) (έως 50% του προϋπολογισμού)
3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας
✓ Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ή και ψύξης (πχ αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά inverter) καθώς και παροχής ζεστού νερού χρήσης
✓Εξοπλισμός και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από την λειτουργία
παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού.
✓ Αντικατάσταση/εγκατάσταση μονώσεων σωληνώσεων – δικτύων – δεξαμενών για μείωση
απωλειών.
✓ Εγκατάσταση συμπιεστών, ψυκτικών συγκροτημάτων, καυστήρων / λεβήτων, φούρνων,
κλιβάνων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
✓ Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος EMS για τους χώρους παραγωγής / αποθήκευσης.
✓ Προμήθεια ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών ενεργειακής σήμανσης Α (νέα σήμανση).
✓ Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού.
✓ Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων.
✓ Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης συστήματος και ελέγχου φωτισμού στους χώρους της
επιχείρησης.
→ Στην υποκατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνεται ο νέος καθαρά μηχανολογικός παραγωγικός
εξοπλισμός, ο οποίος εμπίπτει στην κατηγορία δαπάνης 2.
→ Στην υποκατηγορία αυτή μπορεί να γίνει αποδεκτός και ανάλογος εξοπλισμός που δεν
αναφέρεται ανωτέρω με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται η συμβολή του στην βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας από τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού.
3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
✓ Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση μονάδων για τη διαχείριση των υγρών & στερεών
αποβλήτων.
✓ Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για τη μείωση αέριων ρύπων και όχλησης.
✓ Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για μείωση κατανάλωσης και απώλειας νερού.
✓ Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για Ανακύκλωση
✓ Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για Μείωση ελαττωματικών προϊόντων
✓ Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για βελτιστοποίηση κατανάλωσης υδάτινων
πόρων/επανάχρηση νερού, όπως:
o Συστήματα φιλτραρίσματος νερού (όσμωση, αφαλάτωση κ.λπ.)
o Έξυπνα συστήματα εξοικονόμησης νερού (φωτοκύτταρα, βαλβίδες ελέγχου ροής,
ρυθμιστές τύπου φλοτέρ, μέχρι μονάδες R/O, αμμόφιλτρα, ελαιοδιαχωριστές)
3.3 Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων
αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)
✓ Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος έως 10kW
✓ Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας από φωτοβολταϊκούς
σταθμούς, με κατ’ ελάχιστο ωφέλιμη χωρητικότητα ίση με την ισχύ του σταθμού για μία ώρα.
Για την περίπτωση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού με σύστημα αποθήκευσης (Εξοπλισμός GREEN) απαιτείται κατα την υποβολή: Υπογεγραμμένη Σύμβαση Σύνδεσης του αιτούντα με τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) για τον φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης.

Για κάθε δαπάνη των κατηγοριών 1, 2 και 3 καθαρής αξίας άνω των
50.000€ υποβάλλονται υποχρεωτικά δύο (2) προσφορές, διαφορετικά η εν λόγω
δαπάνη θα περικόπτεται. Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης δεύτερης
προσφοράς (π.χ ειδικές κατασκευές κ.λ.π) προσκομίζεται μία με σχετική αιτιολόγηση από το μηχανικό ή τον προμηθευτή αν πρόκειται για εξοπλισμό.

4. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών (έως 10% του προϋπολογισμού και εως 50.000€)
4.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε
✓ Συμβουλευτικές υπηρεσίες μελετών για την προετοιμασία της επιχείρησης (π.χ τεχνική
μετάφραση, ξένη νομοθεσία, ειδικές απαιτήσεις αγοράς για την είσοδο των προϊόντων στην
χώρα προορισμού)
✓ Δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας προϊόντων για συμμόρφωση με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς
και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε από
διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή / και εξωτερικού.
4.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα
καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. (πχ ISO, HACCP)
✓ Συμβουλευτικές υπηρεσίες μελετών για την προετοιμασία επιχείρησης, ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης.
✓ Επιθεώρηση και Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα
καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα από διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή
εξωτερικού.

5. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding (έως 5% του προϋπολογισμού)
Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτη αναφορικά με την συσκευασία, ετικέτα, brand της
επιχείρησης. Αφορά αποκλειστικά τα παρακάτω:
✓ Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας
✓ Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας
✓ Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο)
→ Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες σχεδιασμού (μελέτη επικοινωνιακού
σκεπτικού (concept) και προσχέδια και τελικός σχεδιασμός) είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε νέα συσκευασία / ετικέτα / εταιρική ταυτότητα.
→ Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 5 είναι έως 5% του επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.

6. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (έως 10% του προϋπολογισμού)
→ Η συμμετοχή της επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις επιτρέπεται μόνον με την ιδιότητα του εκθέτη.
→ Οι εκθέσεις να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
→ Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από άλλο φορέα η εν λόγω δαπάνη δε θεωρείται επιλέξιμη.
→ Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 7 είναι μέχρι 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.

7. Τεχνικές Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
7.1 Τεχνικές Μελέτες για δαπάνες των Κατηγοριών 1,2,3 (έως 10% του προϋπολογισμού και εως 80.000€)
7.2 Συμβουλευτικές υπηρεσίες (έως 4% του προϋπολογισμού και εως 25.000€)

8. Μεταφορικά Μέσα (έως 25% και εως 100.000€ του προϋπολογισμού)
Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς ηλεκτρικών για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης.
Το μεταφορικό μέσο να είναι:
▪ είτε επαγγελματικής χρήσης
▪ είτε μικτής χρήσης έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για την
μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών

Στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις

NEA PRASINH PARAGVGIKH EPENDYSH
ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜμΕ
Νέα Δράση ΕΣΠΑ για υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ και απασχόλησαν το 2022 τουλάχιστον δύο (2) άτομα προσωπικό (2 ΕΜΕ)

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και 200.000€.
Το ποσοστό επιχορήγησης είναι από 40% έως 50%.
Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Τετάρτη 22/03/2023
Το πρόγραμμα θα μείνει ανοιχτό μέχρι να τελειώσει ο προϋπολογισμός.

Σου στέλνω δαπάνες οι οποίες μπορούν να επιδοτηθούν

1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος (έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού)
Οι κυριότερες εργασίες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή ενδεικτικά είναι: χωματουργικές εργασίες – θεμελιώσεις, κατασκευή φέροντος οργανισμού, χρωματισμοί, κουφώματα υαλοπετάσματα, επικαλύψεις-επενδύσεις, μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές, συνήθεις ηλεκτρολογικές / υδραυλικές εργασίες, διαμόρφωση ειδικών χώρων (π.χ. οικοδομικές εργασίες για την κατασκευή πισίνων, παιδικών χαρών, γήπεδο αθλοπαιδιών κλπ), περίφραξη οικοπέδου, κλπ. Επίσης περιλαμβάνονται οι κτιριακές κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία καθώς και οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας.

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (έως 100% του προϋπολογισμού)
2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού κάθε μορφής που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης, ή / και την επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας τους, υπό τους ακόλουθους όρους:
→ Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός πρέπει να εξυπηρετεί άμεσα τη λειτουργία της επιχείρησης, να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.
→ Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών
εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.
2.2 Λοιπός Εξοπλισμός (έως 5% του συνολικού προϋπολογισμού για εξοπλισμό)
✓ Προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού, όπως: o έπιπλα γραφείου. o συστήματα ασφαλείας και πυρασφάλειας, κ.λ.π.

3. Εξοπλισμός (GREEN) (έως 50% του προϋπολογισμού)
3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας
✓ Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ή και ψύξης (πχ αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά inverter) καθώς και παροχής ζεστού νερού χρήσης
✓Εξοπλισμός και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από την λειτουργία
παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού.
✓ Αντικατάσταση/εγκατάσταση μονώσεων σωληνώσεων – δικτύων – δεξαμενών για μείωση
απωλειών.
✓ Εγκατάσταση συμπιεστών, ψυκτικών συγκροτημάτων, καυστήρων / λεβήτων, φούρνων,
κλιβάνων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
✓ Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος EMS για τους χώρους παραγωγής / αποθήκευσης.
✓ Προμήθεια ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών ενεργειακής σήμανσης Α (νέα σήμανση).
✓ Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού.
✓ Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων.
✓ Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης συστήματος και ελέγχου φωτισμού στους χώρους της
επιχείρησης.
→ Στην υποκατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνεται ο νέος καθαρά μηχανολογικός παραγωγικός
εξοπλισμός, ο οποίος εμπίπτει στην κατηγορία δαπάνης 2.
→ Στην υποκατηγορία αυτή μπορεί να γίνει αποδεκτός και ανάλογος εξοπλισμός που δεν
αναφέρεται ανωτέρω με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται η συμβολή του στην βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας από τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού.
3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
✓ Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση μονάδων για τη διαχείριση των υγρών & στερεών
αποβλήτων.
✓ Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για τη μείωση αέριων ρύπων και όχλησης.
✓ Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για μείωση κατανάλωσης και απώλειας νερού.
✓ Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για Ανακύκλωση
✓ Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για Μείωση ελαττωματικών προϊόντων
✓ Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για βελτιστοποίηση κατανάλωσης υδάτινων
πόρων/επανάχρηση νερού, όπως:
o Συστήματα φιλτραρίσματος νερού (όσμωση, αφαλάτωση κ.λπ.)
o Έξυπνα συστήματα εξοικονόμησης νερού (φωτοκύτταρα, βαλβίδες ελέγχου ροής,
ρυθμιστές τύπου φλοτέρ, μέχρι μονάδες R/O, αμμόφιλτρα, ελαιοδιαχωριστές)
3.3 Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων
αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)
✓ Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος έως 10kW
✓ Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας από φωτοβολταϊκούς
σταθμούς, με κατ’ ελάχιστο ωφέλιμη χωρητικότητα ίση με την ισχύ του σταθμού για μία ώρα.
Για την περίπτωση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού με σύστημα αποθήκευσης (Εξοπλισμός GREEN) απαιτείται κατα την υποβολή: Υπογεγραμμένη Σύμβαση Σύνδεσης του αιτούντα με τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) για τον φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης.

Για κάθε δαπάνη των κατηγοριών 1, 2 και 3 καθαρής αξίας άνω των
50.000€ υποβάλλονται υποχρεωτικά δύο (2) προσφορές, διαφορετικά η εν λόγω
δαπάνη θα περικόπτεται. Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης δεύτερης
προσφοράς (π.χ ειδικές κατασκευές κ.λ.π) προσκομίζεται μία με σχετική αιτιολόγηση από το μηχανικό ή τον προμηθευτή αν πρόκειται για εξοπλισμό.

4. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών (έως 10% του προϋπολογισμού)
4.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε
✓ Συμβουλευτικές υπηρεσίες μελετών για την προετοιμασία της επιχείρησης (π.χ τεχνική
μετάφραση, ξένη νομοθεσία, ειδικές απαιτήσεις αγοράς για την είσοδο των προϊόντων στην
χώρα προορισμού)
✓ Δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας προϊόντων για συμμόρφωση με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς
και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε από
διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή / και εξωτερικού.
4.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα
καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. (πχ ISO, HACCP)
✓ Συμβουλευτικές υπηρεσίες μελετών για την προετοιμασία επιχείρησης, ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης.
✓ Επιθεώρηση και Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα
καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα από διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή
εξωτερικού.

5. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding (έως 5% του προϋπολογισμού)
Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτη αναφορικά με την συσκευασία, ετικέτα, brand της
επιχείρησης. Αφορά αποκλειστικά τα παρακάτω:
✓ Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας
✓ Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας
✓ Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο)
→ Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες σχεδιασμού (μελέτη επικοινωνιακού
σκεπτικού (concept) και προσχέδια και τελικός σχεδιασμός) είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε νέα συσκευασία / ετικέτα / εταιρική ταυτότητα.
→ Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 5 είναι έως 5% του επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.

6. Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας (έως 20.000€)
Αφορά αποκλειστικά σε:
✓ Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά
δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google
ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.)
✓ Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter
campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)
✓ Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη μορφή.
✓ Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού.

7. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (έως 10% του προϋπολογισμού)
→ Η συμμετοχή της επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις επιτρέπεται μόνον με την ιδιότητα του εκθέτη.
→ Οι εκθέσεις να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
→ Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από άλλο φορέα η εν λόγω δαπάνη δε θεωρείται επιλέξιμη.
→ Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 7 είναι μέχρι 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.

8. Τεχνικές Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
8.1 Τεχνικές Μελέτες για δαπάνες των Κατηγοριών 1,2,3 (έως 10% του προϋπολογισμού)
8.2 Συμβουλευτικές υπηρεσίες (έως 4% του προϋπολογισμού)

9. Μεταφορικά Μέσα (έως 50.000€ του προϋπολογισμού)
Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς ηλεκτρικών για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης.
Το μεταφορικό μέσο να είναι:
▪ είτε επαγγελματικής χρήσης
▪ είτε μικτής χρήσης έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για την
μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών

10. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (έως 20% του προϋπολογισμού και μέχρι 45.000 €)
Οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση (μισθωτή εργασία).
Οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης που αυτή διέθετε το δωδεκάμηνο που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις