ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Απρ 1, 2024 | Προσχέδια

Αναλαμβάνουμε την υποβολή δηλώσεων στο Εθνικό Kτηματολόγιο για την καταγραφή της ιδιόκτητης περιουσίας σας.

Το Έργο του Κτηματολογίου

Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενημερωμένο σύστημα πληροφοριών που καταχωρεί τις νομικές, τεχνικές και άλλες πρόσθετες πληροφορίες για τα ακίνητα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο προ καποδιστριακών ΟΤΑ υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο. Συγκεκριμένα, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει ο ιδιοκτήτης ακινήτου, ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή), και κάθε δικαιούχος επικαρπίας και προσωπικής ή πραγματικής δουλείας (οποιουδήποτε περιεχομένου), ο δικαιούχος εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης, εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης (χρονομεριστική, χρηματοδοτική, υπερενναετής) και κάθε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος.
Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (πχ εκκαθαριστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κ.λ.π.)

Δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης:

  • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου, που τεκμηριώνει το δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. συμβόλαιο).
  • Εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα (π.χ. κυριότητα) σε ένα ακίνητο με περισσότερους από έναν τίτλους (π.χ. το 25% με δωρεά, το 30% με γονική παροχή και το 45% με αγορά), τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων.
  • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής/εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείου.
  • Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου: σύγχρονο (εξαρτημένο), τοπογραφικό διάγραμμα, εφόσον υπάρχει, ή, εναλλακτικά, εκτύπωση από την Υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτογραφιών του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, ή λίστα συντεταγμένων των κορυφών του γεωτεμαχίου από μέτρηση με GPS χειρός ή smartphone.
  • Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατήριου δικαιούχου.
  • Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ.

 

Για περεταίρω διευκρινήσεις και πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον χώρο μας.