Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO

Τα ISO είναι συστήματα διαχείρισης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Μπορούν να εφαρμοστούν από κάθε επιχείρηση, από οποιονδήποτε οργανισμό, μεγάλο ή μικρό, ανεξάρτητα από το πεδίο δραστηριότητάς του με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών.
Είναι ουσιαστικά η εφαρμογή international standards, από τις εταιρείες, δηλαδή συμφωνίες τεκμηριωμένες με έγγραφα που περιχέουν τεχνικές προδιαγραφές ή άλλα ακριβή κριτήρια για να χρησιμοποιηθούν με συνέπεια ως κανόνες, οδηγίες ή ορισμοί χαρακτηριστικών. Τα standards κάνουν τη ζωή μας πιο απλή αυξάνοντας την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των αγαθών και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε.
Η Διεθνής οργάνωση τυποποίησης ISO είναι μια παγκόσμια ομοσπονδία εθνικών επιτροπών standards από περισσότερες 140 χώρες που ιδρύθηκε το 1947. Αποστολή της είναι η ανάπτυξη της τυποποίησης και σχετικών δραστηριοτήτων με σκοπό την διευκόλυνση της διεθνούς ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης η ανάπτυξη συνεργασίας στους τομείς της πνευματικής, επιστημονικής τεχνολογικής και οικονομικής δραστηριότητας.
Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες ISO ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης κάθε εταιρείας (ISO 9001, ISO 27000, ISO 22000 κα)
Το ISO είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα διαχείρισης και χαρακτηρίζεται από σαφείς στόχους, μετρήσιμα αποτελέσματα, επαρκείς πόρους, δομημένες διαδικασίες και τη συνεχή βελτίωσή τους.

Έτσι, βοηθά την εταιρεία σας να αποκτήσει πολύτιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:

- Αυξημένη ικανοποίηση των πελατών
- Άνοιγμα νέων αγορών και βελτιωμένες διαδικασίες.
- Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
- Μετριασμός σχετικών κινδύνων

Έχουν ευρεία αποδοχή από τους επαγγελματίες, πάνω από ένα εκατομμύριο εταιρείες και οργανισμοί σε περισσότερες από 170 χώρες είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001. Όλο και περισσότεροι πελάτες γνωρίζουν το ISO και εμπιστεύονται περισσότερο μια επιχείρηση που είναι πιστοποιημένη. Το ISO είναι η "συστατική επιστολή" της επιχείρησης στον πελάτη. Σε επίπεδο συνεργασίας των επιχειρήσεων, οι εταιρείες που είναι πιστοποιημένες είναι πιο ανταγωνιστικές.

Το κράτος προωθεί και ενισχύει την ανάπτυξη των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας από επιχειρήσεις. Σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα για επιχειρήσεις η ανάπτυξη συστημάτων από τις επιχειρήσεις είναι επιδοτούμενη και σε πολλά έχει και επιπλέον μόρια ο δικαιούχος που θα επιλέξει να κάνει δαπάνη εγκατάστασης ISO. Στους διαγωνισμούς του δημοσίου λαμβάνουν μέρος μόνο εταιρείες με πιστοποίηση τουλάχιστον κατά ISO 9001.

Εμείς σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της επιχείρησης σχεδιάζουμε το σύστημα διαχείρισης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στον τρόπο λειτουργίας κάθε επιχείρησης, ώστε να διασφαλίζονται οι αρχές του ISO με απώτερο σκοπό την αύξηση του κέρδους της και την ικανοποίηση των πελατών και εργαζομένων της.
Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και ετήσια παρακολούθηση των συστημάτων ISO 14001, ISO 9001, ISO 22000, ISO 27000. Η πιστοποίηση του συστήματος γίνεται από ανεξάρτητη ιδιωτική εταιρεία.
Το ISO 9001 βασίζεται σε μια σειρά από αρχές διαχείρισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της ισχυρής εστίασης στον πελάτη, των κινήτρων και των συνεπειών της ανώτατης διοίκησης, της προσέγγισης της διαδικασίας και της συνεχούς βελτίωσης. Αυτές οι αρχές επεξηγούνται με περισσότερες λεπτομέρειες στις αρχές διαχείρισης ποιότητας του ISO και την αντίστοιχη μελέτη. Η χρήση του ISO 9001 βοηθά να διασφαλιστεί ότι η εταιρεία είναι εναρμονισμένη με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι και οι πελάτες λαμβάνουν συνεπή, καλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Συνέπεια των παραπάνω είναι η πρόληψη και μείωση των κινδύνων και πολλά επιχειρηματικά οφέλη.
Το Διεθνές Πρότυπο ISO14001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ΣΠΔ (Environmental Management System/EMS).
Μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης ένας οργανισμός αναγνωρίζει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον και θέτει σκοπούς, στόχους και προγράμματα για την παρακολούθηση και μείωση των επιπτώσεων αυτών. Ο οργανισμός με την εφαρμογή ενός ΣΠΔ θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί διαρκώς να βελτιώνει την περιβαλλοντική του επίδοση.
Δύναται να εφαρμοστεί σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδους και μεγέθους, δεδομένου ότι κάθε επιχείρηση επηρεάζει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.
Το ISO 22000 είναι το διεθνές πρότυπο ασφάλειας τροφίμων το οποίο απευθύνεται σε όλη την αλυσίδα τροφίμων , καλύπτοντας όλο το φάσμα δραστηριοτήτων από την παραγωγή ως την μεταποίηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά και την πώληση των τροφίμων. Απευθύνεται και σε εταιρείες που δεν σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή τροφίμων, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες καθαρισμού και κατασκευής εξοπλισμού.
Είναι το πλέον αναγνωρισμένο πρότυπο στην παγκόσμια αλυσίδα τροφίμων και είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις αρχές HACCP του Codex Alimentarius. Η πιστοποίηση ως προς το ISO 22000 αποδεικνύει τη δέσμευση της επιχείρησης για ασφάλεια τροφίμων. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει ήδη κάποιο από τα ISO 9001, ISO14001, το ISO 22000 μπορεί να ενταχθεί ομαλά στο ήδη υπάρχον σύστημα.
Το ISO/IEC 27001 είναι το πιο γνωστό πρότυπο στον κόσμο για συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS) και τις απαιτήσεις τους. Πρόσθετες βέλτιστες πρακτικές στην προστασία δεδομένων και την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο καλύπτονται από περισσότερα από δώδεκα πρότυπα στην οικογένεια ISO/IEC 27000. Μαζί, επιτρέπουν σε οργανισμούς όλων των τομέων και μεγεθών να διαχειρίζονται την ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων, όπως οικονομικές πληροφορίες, πνευματική ιδιοκτησία, δεδομένα εργαζομένων και πληροφορίες που εμπιστεύονται τρίτα μέρη.