Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες

Γεωργικές Μελέτες

Η εταιρεία εκπονεί τις ακόλουθες γεωργικές μελέτες:
• Γεωργοοικονομικές- Γεωργοτεχνικές Εγγείων Βελτιώσεων
• Γεωργοκτηνοτροφικού Προγραμματισμού
• Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.Δ24/οικ 2705/22-02-2019 απόφαση της Γεν Δν/σης Προδιαγραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εγκρίθηκε η χορήγηση μελετητικού πτυχίου με Αριθμό Μητρώου 27089, στην εταιρεία στις Κατηγορίες και Τάξεις:

• Κατηγορία 23 Τάξη: Α
• Κατηγορία 27 Τάξη: Α