Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία (4ου επιπέδου) που παρέχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ) και περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) στο μητρώο και παράλληλα υποστηρίζει την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς) σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν.

Καλύπτει επίσης την υποχρέωση για υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων σύμφωνα με τους νέους πίνακες που έχει καταρτίσει ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ.
Επίσης παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του ΗΜΑ, να παράγουν αναφορές με επεξεργασία των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τους υπόχρεους χρήστες.

Ωφελούμενοι χρήστες του ΗΜΑ που είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν, είναι οι Επιχειρήσεις/Οργανισμοί που είναι εμπλεκόμενοι με την παραγωγή, ανάκτηση, διάθεση, αποθήκευση, συλλογή & μεταφορά αποβλήτων.

Συγκεκριμένα:
α) εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β του κεφαλαίου Α του Ν.4014/2011,
β) εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων,
γ) οι Δήμοι της χώρας
δ) οι Εγκαταστάσεις των Επιχειρήσεων/Οργανισμών που παράγουν ή/και παραλαμβάνουν (επεξεργάζονται /αποθηκεύουν) απόβλητα από τρίτους.
ε) οι δραστηριότητες Συλλογής & Μεταφοράς αποβλήτων.

Αναλαμβάνουμε την εγγραφή σας στο ΗΜΑ και τη σύνταξη και υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων κάθε έτος.