Συστήματα Διαχείρισης AGRO-GLOBALG.A.P

Με την εκπόνηση των εθνικών προτύπων AGRO ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ επιδιώκει, στο πλαίσιο του σκοπού και των αρμοδιοτήτων του, να καθιερώσει ένα πλαίσιο πιστοποίησης για την προστασία και την ανάδειξη της ποιότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών και θα βοηθήσει τους παραγωγούς να προσθέσουν αξία στα προϊόντα τους και να ανταμειφθούν γι αυτό, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών, ιδιαιτέρως δε των λιγότερων ευνοημένων, αλλά και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροτικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Τα νέα εθνικά σήματα AGRO αφορούν τις εξής κατηγορίες αγροτικών προϊόντων:

- Προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης (AGRO 2)
- Πιστοποιημένο χοιρινό κρέας (AGRO 8)
- Προϊόντα προστατευόμενων περιοχών δικτύου Natura 2000 (AGRO 9)
- Τοπικά προϊόντα (AGRO 10)
- Προϊόντα από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής (AGRO 11)
- Προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιας εκτροφής και λιμνοθαλασσών (AGRO 12)

Τα πρότυπα ΑGRO 2-1 και AGRO 2-2 προδιαγράφουν τις απαιτήσεις για την εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή. Eφαρμόζονται από γεωργικές εκμεταλλεύσεις κάθε δυναμικότητας. Αυτό σημαίνει πως αφορούν τόσο τους μεμονωμένους παραγωγούς όσο και τις ομάδες παραγωγών, ανεξάρτητα πάντα από το είδος της παραγωγής τους.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν στην εγκατάσταση και επίβλεψη συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης σε μεμονωμένους παραγωγούς και ομάδες παραγωγών σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2 και GLOBALG.A.P. με σκοπό την πιστοποίηση από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης.
AGRO 2-1
Το Πρότυπο AGRO 2-1 καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για την εγκατάσταση ενός Συστήματος Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος σε μία Γεωργική εκμετάλλευση. Eστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών θεμάτων που την αφορούν με σκοπό την επιτυχή διαχείριση των επιπτώσεων που προκύπτουν από την άσκηση των δραστηριοτήτων της. Αποτελεί το σύνολο των αρχών για την πιστοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που είναι εφαρμόσιμο σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση ανεξάρτητα από κάθε είδος της παραγωγικής της κατεύθυνσης.
AGRO 2-2
Περιγράφει τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις του συστήματος στη φυτική παραγωγή που συνοδεύουν το πρότυπο AGRO 2-1. Περιλαμβάνει τους γενικούς κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής και τα συνοδευτικά μέτρα φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης της γεωργίας (φυτικής παραγωγής) ώστε να παράγονται ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα και να επιτυγχάνεται η άριστη διαχείριση του περιβάλλοντος.
• AGRO 2-2/1: Εξειδίκευση του Προτύπου AGRO 2-2, Απαιτήσεις για την εφαρμογή στην καλλιέργεια ροδακινιάς
• AGRO 2-2/2: Εξειδίκευση του Προτύπου AGRO 2-2, Απαιτήσεις για την εφαρμογή στην καλλιέργεια βάμβακος
• AGRO 2-2/3: Εξειδίκευση του Προτύπου AGRO 2-2, Απαιτήσεις για την εφαρμογή στην καλλιέργεια ελιάς
GLOBALG.A.P. είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την αγροτική παραγωγή.
Είναι ένα διεθνές πρωτόκολλο για την πιστοποίηση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής: φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή και ιχθυοκαλλιέργειες και αποτελείται από συνολικά περισσότερα από 40 πρότυπα. Καλύπτει όλη τη διαδικασία από τις εισροές όπως τις ζωοτροφές ή τα σπορόφυτα / πολλαπλασιαστικό υλικό και όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους μέχρι και την αποδέσμευση του προϊόντος από την εκμετάλλευση.
Στόχος του είναι η ασφαλής και βιώσιμη γεωργική παραγωγή προς όφελος των αγροτών, των λιανοπωλητών και των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο.

Για την πιστοποίηση βάσει GLOBALG.A.P. υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές πιστοποίησης:

Επιλογή 1: Απαιτήσεις για την Πιστοποίηση Μεμονωμένου Παραγωγού (Option 1)
Ετήσια εσωτερική επιθεώρηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου GLOBALG.A.P. (από τον παραγωγό)
Τουλάχιστον μία ετήσια τακτική επιθεώρηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου GLOBALG.A.P. (από τον φορέα πιστοποίησης)
10% έκτακτες επιθεωρήσεις στο σύνολο των επιθεωρήσεων που έχει διεξάγει ο φορέας (από τον φορέα πιστοποίησης)

Επιλογή 2: Απαιτήσεις για την Πιστοποίηση Ομάδας Παραγωγών (Option 2)
Η ομάδα παραγωγών θα πρέπει να τηρεί εγχειρίδιο ελέγχου και διαδικασιών
Όλα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να λειτουργούν κάτω από το ίδιο σύστημα
Όλα τα μέλη της ομάδας επιθεωρούνται από εσωτερικό ή εξωτερικό επιθεωρητή
Η εσωτερική επιθεώρηση περιλαμβάνει όλα τα σημεία του GLOBALG.A.P. και πραγματοποιείται σε ετήσια βάση
Το προς επιθεώρηση δείγμα παραγωγών για την πιστοποίηση είναι ίσο με την τετραγωνική ρίζα του συνόλου των παραγωγών.
10% έκτακτες επιθεωρήσεις στο σύνολο των επιθεωρήσεων που έχει διεξάγει ο φορέας (από τον φορέα πιστοποίησης)