Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ιαν 12, 2024 | ΕΣΠΑ 2021-2027

Έως 29/02/2023 μπορούν ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για δημιουργία νέας επιχείρησης στη νέα Δράση ΕΣΠΑ “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”

Η Δράση απευθύνεται σε δικαιούχους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας εκτός το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό.
Παρακάτω αναφέρω κάποιες διευκρινίσεις για το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που ανακοινώθηκε:

Επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατηγορία Α.: Υπό ίδρυση. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (18/12/2023) έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα
δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.
Κατηγορία Β.: Νεοσύστατες. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης-18/12/2023). Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.
Χρηματοδοτικό Σχήμα:
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και 400.000€.
Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται έως και 60% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού  με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης για απασχόληση προσωπικού τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Επιλέξιμες Δαπάνες:
 • Δαπάνες για Κτίρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο έως 80% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
 • Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων (Ψηφιακός Εξοπλισμός γραφείου έως 10.000€ /  Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης έως 10.000€)
 • Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων έως 50.000€
 • Δαπάνες Λογισμικού (λογισμικά,  Κατασκευή ιστοσελίδας, eshop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία) έως 10.000€
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών ( Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών – Εκπαίδευση χρηστών/Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο
  παρεμφερές αυτού) έως 5.000€
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών (Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης) έως 3.000€
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών ( Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη, Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, Μελέτες / έρευνες αγοράς) έως 30.000€
 • Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης (Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης, Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις, Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού: σύνολο των παραπάνω έως 10.000€, Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας έως 20.000€)

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Προκειμένου να συμμετέχει ο δικαιούχος υποχρεούται:

 • Να υποβάλλει μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση.
 • Να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον το βαθμό 70 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης.
 • Να μη συμμετέχει Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο ως εταίρος/μέτοχος σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.
 • Να προσκομίσει στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, χρήση/μίσθωση σε ισχύ) που κατέχουν επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών.
 • Ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης να μην ταυτίζεται ή να δεσμεύεται ότι δεν θα ταυτίζεται με την κατοικία του Δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
 • Να μη συστεγάζεται ή να δεσμεύεται ότι δε θα συστεγάζεται με άλλη επιχείρηση

Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτει ο δικαιούχος το 60% της ιδιωτικής του συμμετοχής για να υποβάλλει αίτηση στο πρόγραμμα.  Σε ένα προϋπολογισμό παραδείγματος χάρη των 100.000€ με επιδότηση 60%, η επιχορήγηση είναι τα 60.000€ και τα υπόλοιπα 40.000€ είναι ιδιωτική συμμετοχή του. Για να υποβάλλει την αίτηση πρέπει να έχει 24.000€ .

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση του σχεδίου είναι συγκριτική, βάσει βαθμολογίας.

Μια σειρά κριτηρίων καθορίζουν τη βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου. Αυτά επιγραμματικά είναι :

 • Α.1 Επαγγελματική Εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησης
 • Α.2 Σπουδές σχετικές με την δραστηριότητα της επένδυσης
 • Α.3 Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου
 • Α.4 Συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027

 

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: Δευτέρα 18/12/2023 και ώρα 15:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: Πέμπτη 29/02/2024 και ώρα 15:00