Ένταξη πράξεων της Δράσης 4.1.5 του ΠΑΑ 2014-2020

Ιαν 25, 2024 | Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

Ολοκληρώνεται σταδιακά η Απόφαση ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των Περιφερειών της χώρας για τη Δράση 4.1.5 “Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του ΠΑΑ 2014-2020” και εκδίδονται οι αντίστοιχες Αποφάσεις Ένταξης. Η πρόσκληση έκλεισε 07/07/2023 και εφαρμόστηκε σε όλη την Επικράτεια.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, στόχος της δράσης είναι η επίτευξη ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής οικονομικής ανάκαμψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αλλά και τυχόν μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας ή όποιου άλλου κινδύνου προκύψει.

Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα , κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων στους οποίους δίνεται επιδότηση έως και 80% για την υλοποίηση δαπανών που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εκμετάλλευσης τους βάσει επιχειρηματικού σχεδίου με προϋπολογισμό έως 250.000€. Πιο αναλυτικά:

Τα φυσικά πρόσωπα κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος στήριξης πρέπει:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
 • Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 5, παρ. γ, του Ν.1287/1982.
 • Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο. Δεν είναι επιλέξιμοι οι νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες με εξαίρεση όσους υπέβαλαν αίτηση στήριξης από το μέτρο 6.1, οι αιτήσεις τους κρίθηκαν επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονταν από το περιφερειακό όριο πίστωσης.

Τα νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος στήριξης πρέπει:

 • Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
 • Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31.12.2033. Στην περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια δεν ορίζεται ή έχει λήξει πρέπει να οριστεί ή να ανανεωθεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.
 • Να είναι δικαστικά φερέγγυα.
 • Να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας.

Επιλέξιµες ∆απάνες

 • Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Αφορούν καινούρια και αμεταχείριστα επενδυτικά αγαθά.
 • Αγορά γης.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και την περίφραξη φυτειών
 • Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή μανιταριών.
 • Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό φορτηγό).
 • Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.
 • Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ.
 • Γενικές Δαπάνες. στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα μέτρα του ΠΑΑ. Ενδεικτικά, στις γενικές δαπάνες περιλαμβάνονται οι αμοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωμής, οι αμοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης της προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης, με εξαίρεση τις γενικές δαπάνες οι οποίες μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί έως και 24 μήνες πριν την ανωτέρω οριστικοποίηση

Οικονοµική στήριξη

Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δημόσια δαπάνη (επιδότηση) και την ιδιωτική συµµετοχή (ιδία κεφάλαια παραγωγού). Η επιδότηση δίνεται µετά την υλοποίηση των επενδύσεων και την εξόφλησή τους.

Το όριο του αιτούμενου προϋπολογισμού είναι τα 250.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Διαφορετικά ο αιτούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 150.000 ευρώ.

Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 40% έως και 80% ανάλογα με τα παρακάτω κριτήρια :

Ο δικαιούχος κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης

 1. δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα1 και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής την τελευταία πενταετία ή
 2. έχει ενταχθεί ως δικαιούχος μέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία πενταετία
 3. δραστηριοποιείται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές
 4. κατέχει τίτλο σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης >=3

Μέσα στο 2024 αναμένεται η έκδοση της νέας αντίστοιχης πρόσκλησης της νέας ΣΣΚΑΠ 2023-2027,  Π3-73-2.1 Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα.