ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Μαρ 29, 2024 | Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσουν επαγγελματίες αγρότες και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται  στον αγροτικό τομέα είναι:
1. Χρηματοδότηση  των επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα (γεωργοί και κτηνοτρόφοι), καθώς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων και στην επεξεργασία τροφίμων με τελικό προϊόν γεωργικό (μεταποιητικές αγροτικές επιχειρήσεις). για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με προνομιακούς όρους δανεισμού  Κεφαλαίου Κίνησης σε συνεργασία με την «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.» (HDB)
συνδυάζοντας τη δυνατότητα για 2ετή επιδότηση επιτοκίου με τη μερικώς άτοκη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Συγχρηματοδότησης «Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων» («Ταμείο») μέχρι το ποσό των 25.000 ευρώ.
2. Χρηματοδότηση των πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, Επαγγελματίες  Αγρότες με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕταΕ) μέσω των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου εγγυοδοσίας InvestEU Microfinance για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με προνομιακούς όρους και χωρίς πρόσθετες εξασφαλίσεις και με εγγύηση του Ταμείου 80% έως 50.000 και InvestEU Competitiveness από 50.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ και εγγύηση του Ταμείου 50%.
3. Δάνειο για αγορά καλλιεργήσιμης γης, φυτικού ή / και ζωικού κεφαλαίου & μηχανολογικού εξοπλισμού, αγορά/ ανέγερση / αποπεράτωση / βελτίωση γεωργο – κτηνοτροφικών κτισμάτων για Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 19 – 50 ετών οι οποίοι θα απασχοληθούν στον Αγροτικό Τομέα και θα αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη και ειδικά για νέους ηλικίας έως 40 ετών για την αγορά γης, δύναται να υπάρξει επιδότηση επιτοκίου έως και 100%.
4.  Δάνειο προεξόφλησης επιχορήγησης για τους αγρότες που έχουν ενταχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα.
5.  Κεφάλαιο Κίνησης για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών για αγρότες, φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18- 70 ετών.
6.  Χρηματοδότηση Βραχυπρόθεσμου Πιστοδοτικού Ορίου μέσω Ανοιχτού Δανείου για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της αγροτικής εκμετάλλευσης  για αγρότες, φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18- 70 ετών.
Με αντίγραφα οικονομικών στοιχείων διετίας (Ε3, Ε1, ΕΚΚΑΘ.), περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος και προηγούμενου έτους, Βεβαίωση για την εγγραφή στο μητρώο αγροτών από το αρμόδιο ΤΑΑ, Ασφαλιστική ενημερότητα, Φορολογική ενημερότητα μπορείτε να απευθυνθείτε στις τράπεζες που συνεργάζεστε για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων.