Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας»-Προδημοσίευση Πρόσκλησης

Ιαν 25, 2024 | Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε η προδημοσίευση της Δράσης «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» για το έτος 2024 ορίζοντας τα βασικά σημεία της Πρόσκλησης που αναμένεται να εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση υποβολής των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2024.

Στόχος της παρέμβασης «Π3-75.1 – Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» είναι να προσελκύσει νέους σε ηλικία γεωργούς που δεν έχουν υπερβεί το 40ο
έτος της ηλικίας τους, να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τομέα παρέχοντας τους κατ’ αποκοπή οικονομική στήριξη έως από 30.000€ έως και 42.000€ για να αναπτύξουν τη δραστηριότητα τους.
Η παρέμβαση Π3-75.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η παρέμβαση Π3-75.1 του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027 εφαρμόζεται στο σύνολο της Χώρας με εξαίρεση περιοχές της ΠΕ Θεσσαλονίκης ( Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος) και της ΠΕ Αττικής. Η παρέμβαση Π3-75.1 εφαρμόζεται στους Δήμους Νήσων καθώς και σε Δήμους και Κοινότητες με αγροτική δραστηριότητα, και κυρίως αγροτικές περιοχές της Αττικής, αποκλείοντας τον κατεξοχήν αστικό ιστό της Αττικής.

Η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2024. Το έτος 2024 ορίζεται ως έτος αναφοράς της αίτησης. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Κατέχουν νόμιμα γεωργική – κτηνοτροφική εκμετάλλευση (ιδιόκτητο ζωικό κεφάλαιο)
 • Είναι νομικά και οικονομικά υπεύθυνοι για την κανονική λειτουργία της
 • Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης
 • Υποβάλλουν παραδεκτή ΕΑΕ για το έτος 2024

Ο αρχηγός της εκμετάλλευσης:

 • Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης,  έχει ενηλικιωθεί και δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του/της στο τέλος του 2024
 • Eίναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου.
 • Έχει τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου ή επαγγελματικής σχολής. Αν είναι απόφοιτος γυμνασίου είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών ή επαγγελματικά προσόντα ως εξής:
  • Άσκηση του επαγγέλματος του αγρεργάτη με πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναμο χρονικό διάστημα με μειωμένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία  ή να είναι ασφαλισμένοι ως μέλη «αγροτικής οικογενειακής εκμετάλλευσης» κατά την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έναρξη ασφάλισης τουλάχιστον από το έτος 2022.
 • Δεν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
 • Κατά τα τελευταία τέσσερα έτη πριν από το προηγούμενο έτος από εκείνο του έτους αναφοράς (2019 – 2022), να μην έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με μέσο όρο τυπικής απόδοσης που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι επιλέξιμοι όσοι κατά τα έτη 2019 – 2022 έχουν υποβάλει έστω και μία δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ.
 • Δεν έχει μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση, εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη ή, αν έχει, δεσμεύεται να τη διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιμος) και πριν την ένταξή του στο μέτρο.
 • Δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014 – 2022, του ΠΑΑ 2007 – 2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006.
 • Δεν έχει σύζυγο η οποία ή ο οποίος:
  • Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2024 με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ ή
  • Τα έτη 2022 ή/και 2023 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την
   Εύβοια και τα 13.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή
  • Είναι επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης ή διασταυρωτικού ελέγχου του ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.
 • Εάν έχει τη φοιτητική ιδιότητα να έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
 • Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις έως τις 31/12/2025 ή να έχει απαλλαγεί από αυτές, ώστε να έχει τη δυνατότητα άσκησης της αρχηγίας της εκμετάλλευσής του.
 • Εάν λαμβάνει επίδομα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67% να κρίνεται από τον αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως ικανός/ικανή προς εργασία (βιοποριστικό επάγγελμα).

Το ποσό στήριξης διαμορφώνεται ως εξής:
Παρέχεται βασικό ποσό στήριξης ύψους 30.000 ευρώ επί του οποίου υπολογίζονται οι πιο κάτω προσαυξήσεις:
α) 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά με πληθυσμό έως και 3.100 κατοίκους) και σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμιακή πυκνότητα μικρότερη ή ίση των 35 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο με βάση την απογραφή πληθυσμού του 2021) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών.
β) 10.000 ευρώ, εφόσον η βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η πτηνοκτηνοτροφική.
Συνεπώς το ποσό στήριξης μπορεί να διαμορφωθεί από 30.000 € έως 42.500 €.
Η οικονομική στήριξη καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη του υποψηφίου στο μέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής στήριξης. Το υπολειπόμενο 30% καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

Οι παραγωγοί υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης με διάρκεια μέχρι και τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την ημερομηνία ένταξής τους στο μέτρο.