Προδημοσίευση: 1η Πρόσκληση «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Μαρ 26, 2024 | Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Αναρτήθηκε η Προδημοσίευση που αφορά την 1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023– 2027».

 Στόχος της παρέμβασης Π3-73-2.3

Στόχος της Παρέμβασης «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε μεταποιημένα ποιοτικά προϊόντα καθώς και την αύξηση των δυνατοτήτων διείσδυσης στις διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής, της ενσωμάτωσης της καινοτομίας, της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος. Προτεραιότητα, στην περίπτωση επιχορήγησης δίνεται, μεταξύ των άλλων, σε επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων με σήμανση (Εθνικά και Ενωσιακά Πρότυπα) καθώς και σε επιχειρήσεις που μετέχουν σε σχήματα συμβολαιακής γεωργίας.

 

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι οι πολύ μικρές, οι μικρές, οι μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ως πρώτη ύλη).

 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης δύναται να κυμαίνεται από 400.001,00 ευρώ μέχρι και 5.000.000,00 ευρώ.

 

Επιλέξιμοι Τομείς – Δράσεις

Ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από δικαιούχους οι οποίοι μεταποιούν/επεξεργάζονται ως πρώτη ύλη προϊόντα (γεωργικά προϊόντα)

Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα δύναται να ανήκουν στους ακόλουθους τομείς:

1)Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια)

2)Γάλα

3)Αυγά

3)Μέλι

4)Ζωοτροφές

5)Δημητριακά

6) Ελαιούχα Προϊόντα

7)Οπωροκηπευτικά

8)Οίνος

9)Ξύδι

10)Άνθη

11) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

12) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Ψηφιακός εξοπλισμός και λογισμικό
 • Εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας
 • Λοιπός εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα ( εσωτερικής και εξωτερικής μεταφοράς)
 • Σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας, εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου 8
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.)
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας (αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων)
 • Άυλες δαπάνες

 

Περίοδος και τρόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης, αξιολόγηση και επιλογή των δικαιούχων

 • Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ) στον δικτυακό τόπο opske.gr.
 • Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων γίνεται με συγκριτική αξιολόγηση.
 • Η περίοδος θα ανοίξει αναλυτικά στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση Π3-73-2.3.

Δείτε όλη την Προδημοσίευση εδώ