ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Το νέο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» («ΕΣΠΑ 2021-2027») αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με αυτό πρόκειται να διατεθούν για την χώρα μας πόροι συνολικού ύψους 26,2 δισ. ευρώ για τα επόμενα 7 έτη, από τα οποία τα 20,9 δισ. ευρώ αφορούν στην Ενωσιακή Στήριξη και ποσό 5,3 δισ. ευρώ αφορά στην Εθνική Συνεισφορά.

Οι προτεραιότητες και δράσεις που θα υλοποιηθούν και οι οποίες ως σκοπό τους έχουν τη γόνιμη μετάβαση σε μια:
-Μια Εξυπνότερη Ευρώπη
Προώθηση καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού -20% των συνολικών πόρων
-Μια πιο πράσινη Ευρώπη
Προώθησης καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων- 27% των συνολικών πόρων
-Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη
Ανάπτυξη προσβάσιμων, υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών, έξυπνων και βιώσιμων υποδομών και συστημάτων μεταφορών-8% των συνολικών πόρων
-Μια πιο κοινωνική Ευρώπη
Επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά -30% των συνολικών πόρων
-Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της
Προώθηση βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης, μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών-6% των συνολικών πόρων
-Ειδικός στόχος Δίκαιη Μετάβαση
Στοχευμένες δράσεις για την απεξάρτηση από το λιγνίτη στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, τη Μεγαλόπολη και τα νησιά-7% των συνολικών πόρων

Τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα για να υλοποιηθεί είναι :
Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», π/υ 3.885 εκατ. Ευρώ
Το Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» π/υ 4.162 εκατ. Ευρώ
Το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» π/υ 943 εκατ. Ευρώ
Το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» π/υ 3.607 εκατ. Ευρώ
Το Πρόγραμμα «Μεταφορές» π/υ 2.224 εκατ. Ευρώ
Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» π/υ 714 εκατ. Ευρώ
Το Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» π/υ 1.629 εκατ. Ευρώ
Το Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» π/υ 504 εκατ. Ευρώ
Το Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» π/υ 455 εκατ. Ευρώ

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
• Προαξιολόγηση των πιθανοτήτων ένταξης του επενδυτικού σας έργου στο κατάλληλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
• Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και υποβολή αίτησης υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.
• Διαχείριση επενδυτικού σχεδίου μέχρι την ολοκλήρωση του και την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης.
• Συνεχή ενημέρωση για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης στις μελλοντικές σας επιχειρηματικές ανάγκες.