Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ) της περιόδου 2023-2027 αποτελεί το βασικό κείμενο πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και των αγροτικών περιοχών της Χώρας, απαντώντας στις σύγχρονες προκλήσεις μέσα από μια ισορροπημένη προσέγγιση των φιλοδοξιών της νέας ΚΓΠ για μια περισσότερο ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή Γεωργία, σε εναρμόνιση με τις αντίστοιχες προτεραιότητες των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
Μέσω των παρεμβάσεών του επιχειρεί να σηματοδοτήσει την στροφή σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την Ελληνική Γεωργία αλλά και το σύνολο του αγροδιατροφικού τομέα της Χώρας, στην κατεύθυνση
επανακαθορισμού του μίγματος πολιτικών και μέτρων για τη διασφάλιση της μεσο - μακροπρόθεσμης οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής του βιωσιμότητας.

Οι ειδικοί στόχοι της ΚΓΠ επιτυγχάνονται ως ακολούθως, μέσω των παρεμβάσεων του ΣΣ ΚΓΠ:
ΕΣ1:Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα του γεωργικού τομέα.
ΕΣ2: Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και προσανατολισμός προς την αγορά.
ΕΣ3: Βελτίωση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα αξίας.
ΕΣ4 έως ΕΣ6: Η επίτευξη των τριών περιβαλλοντικών και κλιματικών ειδικών στόχων α) συμβολή στον μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, β) ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων, και γ) προστασία της βιοποικιλότητας αποτυπώνεται στην πράσινη αρχιτεκτονική του Στρατηγικού Σχεδίου.
ΕΣ7: Δημογραφική ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού και βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές.
ΕΣ8: Ο Ειδικός Στόχος σχετικά με την προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της εφαρμογής των τοπικών στρατηγικών (LEADER).
ΕΣ9: Ο στόχος της παραγωγής υγιεινών και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων