Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 στοχεύει στην επίτευξη ολοκληρωμένης και συστηματικής παρέμβασης στο σύνολο των κλάδων και τομέων της οικονομίας, με ορατά οφέλη στο οικονομικό πεδίο, στην περιφερειακή σύγκλιση και στην κοινωνική συνοχή.
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4887/2022 με τα 13 θεματικά καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, που θεσπίζονται για πρώτη φορά, δίνει κίνητρα για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε πληθώρα τομέων της οικονομίας.
Ειδικότερα θεσπίζονται 13 θεματικά καθεστώτα:

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
3. Νέο Επιχειρείν, με κύριο σκοπό την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών, προκειμένου να προχωρήσουν σε σχεδιασμό και υλοποίηση επενδυτικών πρωτοβουλιών σε πολλούς τομείς της οικονομίας
4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
6. Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία
7. Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα
8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια
9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
11. Μεγάλες επενδύσεις, προκειμένου να υπάρξει ειδική αντιμετώπιση σε επενδυτικά σχέδια που επηρεάζουν σημαντικά τις τοπικές οικονομίες, αλλά και γενικότερα την άνοδο των οικονομικών κλαδικών δεικτών
12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
13. Επιχειρηματικότητα 360ο

Τα χορηγούμενα κίνητρα είναι αυτά της:

1. Φορολογικής απαλλαγής
2. Επιχορήγησης
3. Επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και
4. Επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
• Προαξιολόγηση των πιθανοτήτων ένταξης του επενδυτικού σας έργου στο κατάλληλο καθεστώς ενίσχυσης
• Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και υποβολή αίτησης υπαγωγής
• Διαχείριση επενδυτικού σχεδίου μέχρι την ολοκλήρωση του και την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης.
• Συνεχή ενημέρωση για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης στις μελλοντικές σας επιχειρηματικές ανάγκες.